– โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักศึกษาคุณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วันที่ 30-07-2012 ทุนต่อเนื่อง 1 ทุน และมอบทุนให้นักศึกษาทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน