– โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วันที่ 26-11-2011