กิจกรรมเพื่อสังคม

ปรินส์คอมเมอร์เชียล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็ม และสร้างสรรค์สังคม

โครงการเลี้ยงอาหารเต็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น 05-06-2010

โครงการมอบชุดกีฬา และขนมแก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19-02-2011

โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วันที่ 26-11-2011

โครงการสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-8 มกราคม 2555

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักศึกษาคุณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วันที่ 30-07-2012 ทุนต่อเนื่อง 1 ทุน และมอบทุนให้นักศึกษาทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน

– โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557