"หากเจ้าวางแผน 1 ปี จงปลูกข้าว

หากเจ้าวางแผน 10 ปี จงปลูกต้นไม้

หากเจ้าวางแผน 100 ปี จงให้ความรู้แก่บุตรหลาน"

ขงจื้อ