ความสำคัญและหลักปรัชญาการออกแบบ

ความสำคัญของงานออกแบบ

การออกแบบที่ดีจะช่วยจัดระเบียบของสาระข้อมูลให้มีความกระชับและชัดเจน

ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารมีความฉับไวและรัดกุม

ช่วยสร้างสรรค์สัญลักษณ์ทางสังคมเพื่อการสื่อความหมายร่วมกัน

ช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทำให้ผู้รับสารเกิดแนวคิดสร้างสรรค์จินตภาพได้ดี และมีแนวคิดสิ่งใหม่อยู่เสมอ

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างค่านิยมทางความงาม

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจและการพัฒนาทางอุตสาหกรรม

หลักปรัชญาการออกแบบ

ก่อให้เกิดประโยชน์และแสดงศักยภาพในหน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด

ต้องสามารถแสดงคุณค่าในด้านสุนทรียศาสตร์ได้อย่างดี

มีรูปแบบที่ทันสมัย

มีความประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดและส่งผลตามวัตถุ ประสงค์ได้มากที่สุด มีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์และสัญลักษณะเฉพาะอันสอดคล้องกับลักษณะศิลป วัฒนธรรมของชาติ